Disclaimer voor www.amsterdambereikbaar.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.amsterdambereikbaar.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Amsterdam Bereikbaar. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amsterdam Bereikbaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Amsterdam Bereikbaar.

Afzetborden | Amsterdam Bereikbaar

Geen garantie op juistheid

Voor de werkzaamheden die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde werkzaamheden. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Amsterdam Bereikbaar te mogen claimen of te veronderstellen.

Amsterdam Bereikbaar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Projecten op de kaart zijn slechts een selectie van de projecten van Amsterdam Bereikbaar en zijn op grootte en samenhang binnen het cluster vastgesteld.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Amsterdam Bereikbaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Toegankelijkheid

Alle informatie over de toegankelijkheid van onze website vind je in de toegankelijkheidsverklaring op de website van de Gemeente Amsterdam

Rode loper | Amsterdam Bereikbaar

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.amsterdambereikbaar.nl op deze pagina.