Privacyverklaring Amsterdam Bereikbaar

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam ten aanzien van Amsterdam Bereikbaar

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerking van gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam. Ten aanzien van de Enquête Amsterdam Bereikbaar hebben de partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Bij het uitvoeren van de enquête wordt samengewerkt met de Nederlandse Spoorwegen (NS) en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB). Aan de NS en het GVB worden geen persoonsgegevens verstrekt.

1. Algemeen

De partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar kun je vinden op de websites van de aangesloten organisaties. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

asfalteren dag en nacht
Centraal | Amsterdam Bereikbaar.jpg

2. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

De partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar dragen een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Met betrekking tot Amsterdam Bereikbaar hebben de partners van Amsterdam Bereikbaar onder meer afgesproken dat de gemeente Amsterdam:

  • Verantwoordelijk is voor de voorlichting aan betrokkenen;
  • De rechtspersoon is tot wie betrokkenen zich kunnen richten indien zij hun rechten willen uitoefenen (bijvoorbeeld het recht op inzage);
  • Optreedt als eerste aanspreekpunt in geval van vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Indien gewenst kun je je echter ook tot één van de andere partners in het samenwerkingsverband richten.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar verzamelen en gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel.

Verwerking Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar:

Doel
Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar is:

  • Inzicht verkrijgen in de manieren waarop de partners binnen Amsterdam Bereikbaar in samenwerking met de NS en het GVB hun (gezamenlijke) werkzaamheden aan spoor en weg kunnen verbeteren en de hinder van deze werkzaamheden voor reizigers zoveel mogelijk kunnen voorkomen of (verder) beperken.
  • Terugkoppeling geven van de resultaten van onderzoeken via de verstrekte e-mailadressen (optioneel)
Grondslag

De partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming.

Categorieën persoonsgegevens
Hiervoor gebruiken de partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • E-mailadres (niet verplicht)
  • Postcode 4 niveau
  • Antwoorden en reacties op de vragen van onderzoeken van Amsterdam Bereikbaar

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar wisselen in het kader van Enquête Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

De partners in het Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar bewaren de persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat je persoonsgegevens die zijn verzameld voor de Samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar na uiterlijk 1 jaar, of zoveel eerder als jezelf de toestemming intrekt, worden verwijderd.

 

4. Contact

Mocht je nog vragen hebben, die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op met de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. Je kan contact opnemen via Functionaris: Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

Luchtfoto Amsterdam - Amsterdam Bereikbaar
amsterdambereikbaar_centrum

5. Je rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kun je jouw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten kun je contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer je een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op deze webpagina.

Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 4 maart 2021